Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Daantjes Treasures & Living ,gevestigd te Hoofddorp Sonderholm 97 2133 JC

Artikel1 Algemene bepalingen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten aan Afnemer.
Daantjes Treasures & Living levert, als zij schriftelijk de opdracht ontvangen heeft.

2. Daantjes Treasures & Living aanvaardt nimmer leveringvoorwaarden van derde, tenzij deze door Daantjes Treasures & Living schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard. Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden Daantjes Treasures & Living niet aan deze anders dan Daantjes Treasures & Living eigen voorwaarden.

3. Daantjes Treasures & Living stelt dat de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Daantjes Treasures & Living en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.vernietigde bepalingen in acht worden genomen.Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarde nietig is of vernietigd wordt, zullen de nieuwe bepalingen allen geldig zijn in wederzijds overleg.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1.Alle aanbiedingen en offertes van Daantjes Treasures & Living zijn vrijblijvend en gelden tot vier weken na datum.
2.Wijze van aanduiding verstrekt: de hoedanigheid van de te leveren zaken kan hiervan afwijken.

Artikel 3 Prijzen en betaling
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswegen worden opgelegd.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele montage en installatie, tenzij anders aangegeven.
3. Invoering of verhoging van overheidswege opgelegde belasting en heffingen, hetzij door verhoging van de prijs van de toeleverancier hetzij anderszins, aan de Afnemer door te berekenen Daantjes Treasures & Living is ten allen tijde gerechtigd verhogingen van haar kostprijs, veroorzaakt door prijsstijgingen door te voeren aan de afnemer.
4.Uitzondering van doorberekening van prijsverhogingen veroorzaakt door invoering of verhoging van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, is de Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. In geval van doorberekening door Daantjes Treasures & Living van verhogingen van de kostprijs, met meer dan 10% krijgt u hier vooraf een schrijven (dit kan een brief of mail zijn) over en worden deze doorgegeven op onze website.
Vervolg Artikel 3 Prijzen en betaling

5 De afnemer zal het overeengekomen en gefactureerde bedrag in het daarvoor gestelde tijdsvak overmaken voordat producten worden afgestuurd

6. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over wanneer alle betalingen door de koper aan Daantjes Treasures & Living zijn voldaan.

7 Levering
Daantjes Treasures & Living zal de aan Afnemer verkochte zaken leveren, tenzij anders overeengekomen, op een door Afnemer aan te wijzen plaats in Nederland. Daantjes Treasures & Living heeft de keuze van wijze van transport van de te leveren zaken.

8. Wanneer Daantjes Treasures & Living zaken aflevert, zijn deze risico van Afnemer ,zodra de zaken niet langer in macht van Daantjes Treasures & Living of van de door Daantjes Treasures & Living ingeschakelde hulppersonen bevinden,waaronder niet begrepen de door Daantjes Treasures & Living ingeschakelde transporteur, of indien dat eerder het geval mocht zijn zodra de zaken zich bevinden op een plaats waarover Afnemer, of hulppersonen van afnemer, zeggenschap hebben. Alsdan geldt tevens dat Daantjes Treasures & Living aan haar afleveringsverplichting heeft voldaan.

9. Afnemer is verplicht de zaken bij aanbieding door Daantjes Treasures & Living in ontvangst te nemen. Bij gebreke is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

10. Daantjes Treasures & Living is bevoegd de verkochte zaken in gedeelten te leveren.

11.Levering wordt zorgvuldig gepland en uitgegaan van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Daantjes Treasures & Living bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. De enkele overschrijding van de bovengenoemde leveringstermijnen brengt Daantjes Treasures & Living niet in verzuim.
De door Daantjes Treasures & Living genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de geleverde voorraad informatie en de informatie van de fabrikanten.

12. Het niet nakomen van enige jegens Daantjes Treasures & Living aangegane verplichtingen, terwijl Daantjes Treasures & Living ter zake nimmer enige schadevergoeding gehouden is. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer geen recht op weigeren van geleverde goederen.

13.Afnemer en door Afnemer aan Daantjes Treasures & Living (retourzendingen) komt voor rekening en risico van Afnemer. Het risico van diefstal en/of beschadiging van de zaken bij transport door Daantjes Treasures & Living aan gebruiker komen voor rekening van Daantjes Treasures & Living van gebruiker aan Daantjes Treasures & Living komen voor rekening van gebruiker.

14.Vervangingskosten in rekening te brengen, of retourzendingen te weigeren en het geleverde te factureren.In geval van beschadiging van zaken houdt Daantjes Treasures & Living zich het recht voor reparatie en of vervanging in rekening te brengen van gebruiker.

15.Emballagekosten in rekening worden gebracht. Indien zichtzendingen niet in originele verpakkingen worden geretourneerd zullen hiervoor de kosten van een eventuele nieuwe verpakking in rekening worden gebracht. Indien deze niet besteld kan worden zal het complete product in rekening worden gebracht als zijnde een niet meer verkoopbaar product door Daantjes Treasures & Living wegens het ontbreken van de originele verpakking en zijn deze kosten voor de gebruiker.

16 Reclames
1. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de levering overeenstemt met hetgeen overeengekomen is.
2. Indien Afnemer bij controle na aflevering gebreken of tekorten constateert, dient hij dit binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk aan Daantjes Treasures & Living te melden , op straffe van verval van alle Afnemers rechten.

17. Door Daantjes Treasures & Living geaccepteerde retouren worden gecrediteerd onder aftrek van de volgende restocking kosten.zaken geretourneerd tussen 7 en 12 dagen na levering -25% van de afgesproken prijs
Na 14 dagen is het niet mogelijk zaken retour te nemen

18.Van verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Daantjes Treasures & Living gesloten overeenkomst. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met Daantjes Treasures & Living gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit is Daantjes Treasures & Living niet tot herstel of vervanging uit hoofden van de garantie gehouden. Het beweerlijk niet nakomen door Daantjes Treasures & Living van garantie verplichtingen ontslaat Afnemer niet van zijn of haar verplichtingen jegens Daantjes Treasures & Living.

19. Garantie en aansprakelijkheid Indien een zaak niet voldoet aan de garantie als verwoord in het onderhavige artikel, Standaard garantie van 12 maanden vervalt bij het niet eigenlijk gebruik van producten die zijn aangeschaft, garantie geldt niet voor disposable producten, producten die aan slijtage onderhevig zijn. indien producten door derden hersteld zijn, indien niet de originele onderdelen gebruikt zijn bij reparatie, indien er geen onderhoud gepleegd is door erkende onderhoudsbedrijven, indien er totaal geen onderhoud gepleegd is. indien er beschadigingen geconstateerd worden die niet gemeld zijn en of niet gerepareerd zijn door erkend onderhoudsbedrijven cq geen reportage van wordt bijgeleverd. Garantie wordt niet verleend op batterijen, adapters, kabels etc die aan slijtage onderhevig zijn.

20. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. Daantjes Treasures & Living is bevoegd te hare keuze de overeenkomst met Afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen: a. bedrijfsstoornissen of bedrijfsonderbrekingen van Daantjes Treasures & Living van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Daantjes Treasures & Living toe te rekenen omstandigheden.
b. Vertraagde of te late toeleveringen door toeleverancier(s) van Daantjes Treasures & Living , om welke reden dan ook.
c. Transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf Daantjes Treasures & Living wordt bemoeilijkt of belemmerd.
d. Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

21. Auteursrecht
Ten aanzien van offertes, tekeningen en ontwerpen behoudt Daantjes Treasures & Living zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor. Deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt zonder toestemming van Daantjes Treasures & Living.

22. Bevoegde Rechter ,
toepasselijk recht. Op elke overeenkomst tussen Daantjes Treasures & Living en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Daantjes Treasures & Living en Afnemer worden beslecht door de gewone rechter te Haarlem waarbij Daantjes Treasures & Living zaken van welke aard ook aan een wederpartij(hierna te noemen “ schriftelijk tot stand zijn gekomen, respectievelijk schriftelijk door Daantjes Treasures & Living zijn bevestigd. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Met vriendelijke groeten,
Daantjes Treasures & Living